کد خبر: ۶۹۲۷۸ | گروه سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
زهره نظامی، اعتبار نقدی، هادی بهرامی، سیروس بابایی، سیاهکلرودی

بررسی رابطۀ دلبستگی معنوی و سلامت روانی

این مطالعه بر آن بود که رابطۀ بین دلبستگی معنوی را با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران اندازه‌گیری کند.
بررسی رابطۀ دلبستگی معنوی و سلامت روانی,

چکیده

هدف: این مطالعه بر آن بود که رابطۀ بین دلبستگی معنوی را با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران اندازه‌گیری کند. روش: حجم نمونۀ این مطالعه را 412 نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران(237 نفر زن و 175 نفر مرد) تشکیل می‌دهد که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای تحقق اهداف پژوهش، از پرسشنامه استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل فرضیۀ پژوهش، میزان ضریب همبستگی بین متغیّر دلبستگی به خدا و سلامت روان 0.166-=r به دست آمد که همبستگی منفی را بین این دو متغیّر نشان می‌دهد. نتیجه‌گیری: بین دو متغیّر پژوهش رابطۀ معکوس وجود دارد؛ یعنی با افزایش دلبستگی به خدا، شاهد کاهش مؤلفه‌های سلامت روان(علائم بدنی، اضطراب و بی‌خوابی، نارساکنش‌وری اجتماعی و افسردگی) هستیم. در بررسی سایر فرضیه‌ها مشخص شد که همبستگی بین دلبستگی به خدا و مؤلفه‌های سلامت روان در بین دانشجویان دختر در همۀ رابطه‌ها معنادار و معکوس است که نشان می‌دهد کاهش در متغیّر دلبستگی به خدا، با افزایش در مؤلفه‌های سلامت روان همراه است؛ این رابطه در بین دانشجویان پسر معنادار نیست.

کلیدواژه ها: دلبستگی به خدا؛ جهت‌گیری مذهبی؛ سلامت روانی

نویسندگان:

زهره نظامی: کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران(نویسنده مسئول)

اعتبار نقدی: کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

هادی بهرامی: دکتری روان‌شناسی و استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سیروس بابایی سیاهکلرودی: کارشناس ارشد کارآفرینی گردشگری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی - دوره 7، شماره 24، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   برچسب ها:


نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*:  
© تمامی حقوق متعلق به پایگاه خبری راه ساجده می باشد. استفاده از اخبار با ذکر منبع بلا مانع است.